CTS

VN INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

VN30 INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

HNX INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

HNX30 INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

UPCOM INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

CK TCPH GDCC Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Cao Thấp TB Giá CKCS Giá TH TT Quyền (%) NN mua NN bán Room
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
X
Sàn TC Trần Tổng KL Dư Mua Khớp lệnh Dư Bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Thời gian KL Giá Giá trị