CTS

VN INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

VN30 INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

HNX INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

HNX30 INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

UPCOM INDEX 0 (0 0%)

KL: 0 Triệu - GT: 0 Tỷ

0 0 0

CK Ngày đáo hạn Trần Sàn TC KL Mở
(OI)
Dư mua Khớp lệnh Dư bán Độ lệch Cao Thấp TB KL mua KL bán Giá P1 KL P1 NN mua NN bán Room
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
X
Sàn TC Trần Tổng KL Dư Mua Khớp lệnh Dư Bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Thời gian KL Giá Giá trị